Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek, gevestigd aan Brahmslaan 64 2324 AN Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.beweegenmotoriek.nl
Hoofdlocatie:
Brahmslaan 64
2324 AN Leiden
Telefoon: 071-5311760 E-mail: info@beweegenmotoriek.nl

M. Bontenbal-Mebius is de Functionaris Gegevensbescherming van Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beweegenmotoriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Wettelijke verplichting t.a.v. zorgverlening
– Declaratieverkeer
– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek) tussen zit. Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Beweegwereld
– Intramed
– Zorgmail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In verband met de wettelijke verplichting kunnen wij uw gegevens niet verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen naar Brahmslaan 64, 2324 AN Leiden of per mail naar info@beweegenmotoriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oefentherapiepraktijk Beweeg en Motoriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beweegenmotoriek.nl.